Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile via13-days 13-days
kuszii
2692 35f5 500
kuszii
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
kuszii
7886 832f
Reposted fromphilipp philipp viaarrependimento arrependimento
kuszii
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaughrrr ughrrr
0666 59eb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaslowianecznik slowianecznik
kuszii
Reposted fromweightless weightless viaslowianecznik slowianecznik
kuszii
4402 4c94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
kuszii
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viahalfwaysolution halfwaysolution
kuszii
kuszii
4145 49ca
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatosiaa tosiaa
kuszii
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viaziribiri ziribiri
kuszii
2435 363a
Reposted fromfearnopain fearnopain viaughrrr ughrrr
kuszii
7731 776a
Reposted frombisia bisia vianiee niee
1219 ba33

Persona (1966) dir. Ingmar Bergman 

Reposted fromkimik kimik viatosiaa tosiaa
kuszii
6722 ecb4 500
Reposted fromniewinna niewinna viatosiaa tosiaa
kuszii
8884 9778
Reposted fromsiostra siostra viaohwowlovely ohwowlovely
kuszii
kuszii
1734 0b6a 500

szklanka fajek.
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaohwowlovely ohwowlovely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl