Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kuszii
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony vialiliowadusza liliowadusza
kuszii
7824 6ab7
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
kuszii
Reposted fromshakeme shakeme
kuszii
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaprzytulanki przytulanki
kuszii
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
kuszii
9495 4600 500
Reposted fromsoftboi softboi vialiliowadusza liliowadusza
kuszii
3615 b433
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialiliowadusza liliowadusza
kuszii


red fox
kuszii
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie vialiliowadusza liliowadusza
kuszii
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi vialiliowadusza liliowadusza
kuszii
kuszii
8015 82be 500
Reposted frompunisher punisher vialiliowadusza liliowadusza
0780 e732
Reposted fromzombielesbian zombielesbian vianadelle nadelle
kuszii
4752 797c 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
kuszii
8569 828e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
kuszii
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
kuszii
1433 17ff
Reposted fromsarazation sarazation vianadelle nadelle
kuszii
kuszii
8539 7a8b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
kuszii
8968 e8c1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl