Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0780 e732
Reposted fromzombielesbian zombielesbian vianadelle nadelle
kuszii
4752 797c 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
kuszii
8569 828e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
kuszii
Reposted fromshakeme shakeme vianadelle nadelle
kuszii
1433 17ff
Reposted fromsarazation sarazation vianadelle nadelle
kuszii
kuszii
8539 7a8b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
kuszii
8968 e8c1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar
kuszii
9005 7fa5
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
kuszii
kuszii
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaaxamitna axamitna
kuszii
kuszii
kuszii
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
kuszii
kuszii
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vialiliowadusza liliowadusza
kuszii
 Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie vialiliowadusza liliowadusza
kuszii
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth vialiliowadusza liliowadusza
kuszii
9466 1d7d 500
Reposted fromzoja zoja viairmelin irmelin
kuszii
0046 4587
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl